Szukaj

Dokumenty

Niezędne dokumenty:

 Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia transakcji dzielą się ze względu na rodzaj nieruchomości:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokal

 • przydział lokalu ze spółdzielni
 • dokument świadczący o uzupełnieniu wkładu budowlanego
 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni, że klient jest członkiem spółdzielni i że przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • zaświadczenie o braku zaległości finansowych klienta w stosunku do spółdzielni
 • zaświadczenie o stanie zameldowania w lokalu

własnościowe prawo do lokalu

 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości
 • dokument stwierdzający nabycie prawa do lokalu (akt notarialny zakupu nieruchomości, postanowienie sądu o nabyciu prawa do lokalu w spadku, akt notarialny stwierdzający otrzymanie nieruchomości na zasadzie darowizny)
 • zaświadczenie o stanie zameldowania w lokalu

nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym

 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości (z ujawnionym budynkiem)
 • dokument stwierdzający nabycie prawa własności (akt notarialny zakupu nieruchomości, postanowienie sądu o nabyciu prawa w drodze spadku, akt notarialny stwierdzający otrzymanie nieruchomości na zasadzie darowizny)
 • zaświadczenie o stanie zameldowania w lokalu

nieruchomość gruntowa

 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości
 • dokument stwierdzający nabycie prawa własności (akt notarialny zakupu nieruchomości, postanowienie sądu o nabyciu nieruchomości w spadku, akt notarialny stwierdzający otrzymanie nieruchomości na zasadzie darowizny)
 • wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów (z Miejskiego lub Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
 • warunki zabudowy wydane przez UM

lokal użytkowy (handlowy i biurowy)

 • dokumenty potwierdzające prawo do lokalu (w zależności od rodzaju własności - jak przy mieszkaniach)
 • dokument potwierdzający funkcję lokalu

obiekt magazynowy

 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości
 • dokument stwierdzający nabycie prawa własności
 • jeżeli właścicielem jest spółka – dokumenty spółki i stosowną uchwałę wspólników o zbyciu nieruchomości
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków
 • dokumentacja techniczna nieruchomości

obiekt w trakcie budowy

 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości
 • dokument stwierdzający nabycie prawa własności gruntu
 • pozwolenie na budowę (z klauzulą ostateczności nadaną przez odpowiedni organ UM)
 • dziennik budowy (przerwy w zapisach muszą być krótsze niż 2 lata, aby pozwolenie na budowę nie wygasło)
 • projekt budowlany (w celu sprawdzenia braku odstępstw dotychczasowych prac budowlanych z projektem)